Regulamin Stowarzyszenia Miłośników Fotografii
w Sosnowcu

(Stowarzyszenie zwykłe)

I. CELE

1.Utrwalanie w postaci zapisu fotograficznego i filmowego piękna, prawdy i zmian w otaczającym świecie.
2.Wspieranie fotograficznego i filmowego rozwoju jego członków oraz umożliwianie im prezentowania własnego dorobku.

II . FORMY I TERYTORIUM DZIAŁANIA

1.Wzajemna wymiana fotograficznych doświadczeń na cyklicznych spotkaniach.
2.Plenery.
3.Wystawy i spotkania.
4.Udział w projektach i konkursach fotograficznych.
5.Terytorium działania Stowarzyszenia obejmuje Polskę i pozostałe kraje Unii Europejskiej.

III. WALNE SPOTKANIE I PRZEDSTAWICIEL STOWARZYSZENIA

1. W celu określenia kierunków działania Stowarzyszenia oraz wyboru osoby,
która je reprezentuje– Prezesa – zwoływane jest corocznie Walne Spotkanie.
Spotkanie to jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej połowa
członków.
2. Prezes Stowarzyszenia wybierany jest zwykłą większością głosów na okres
trzech lat. Zadaniem Prezesa oprócz reprezentowania Stowarzyszenia jest
koordynowanie jego działań.

IV. DOKUMENTACJA

1.Dokumentację Stowarzyszenia stanowią:
aktualny Regulamin,
protokoły Walnych Spotkań,
lista członków,
sprawozdania składne do odpowiednich władz,
książka składek i wydatków,
inne dokumenty, które określi Walne Spotkanie.

V. INNE POSTANOWIENIA

1.Stowarzyszenie może posiadać logo oraz nazwę.
2.Siedzibą Stowarzyszenia jest Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu.
3.Stowarzyszenie współdziała z instytucjami kultury.
4.Stowarzyszenie podejmuje działania w celu poszerzania stanu członków.
5.Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, legitymująca się odpowiednim dorobkiem fotograficznym.
6.Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków podejmuje 3 – osobowy zespół, który powołuje Prezes Stowarzyszania.
7.Regulaminowa działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze środków
pochodzących ze składek członkowskich. Wysokość tej składki określa
Walne Spotkanie.
8.Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
9.Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza ostatni skład Zarządu.